Privacy Policy

ADATVÉDELEM

PRIVACY POLICY 

(in English Below)


Bevezetés

A jelen adatvédelmi nyilatkozat részletesen ismerteti, hogyawww.nonstopnanny.hu weboldal használatával hogyan gyűjtjük és dolgozzuk fel személyes adatait.

Azzal, hogy megadja nekünk az adatait, ön igazolja számunkra, hogy elmúlt 16 éves.

 

Fogalommeghatározások

 

1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; 2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; 3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából; 4. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják; 5. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni; 6. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető; 7. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja; 8. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 9. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egyegyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak; 10. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak; 11. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez; 12. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

 

Személyes adatok kezelése

Személyes adatok gyűjtésére kezelésére abban az esetben kerülhet sor, hogyha az Érintett közvetlenül megadja az Adatkezelőnek az adatait (például bébiszitter iránti igény elküldése a weblapon, vagy e-mailek küldésével). Automatikusan gyűjthetünk az Érintettről bizonyos adatokat, a weboldalunkon megjelenő cookie-k vagy Google Analytics szolgáltatáson keresztül. Kérjük, olvassa el a cookie-kra vonatkozó tájékoztatónkat további részletekért.

 

Adatkezelés jogalapja:

Az érintett hozzájárulása alapján történik az adatkezelés. A weboldalon található „Űrlap” kitöltésével ez érintett hozzájárul az Űrlapon található alábbi adatok kezeléséhez:

 

Név

E-mail cím

Telefonszám

Cím

 

Az érintettek köre: A weboldalon regisztrált valamennyi érintett.

Az adatgyűjtés célja: Szolgáltató a weboldal teljes körű használata, bébiszitter iránt igényről való tájékoztatás az Űrlapon keresztül, a szolgáltatásból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, továbbá hírlevél küldés nyújtásának céljából kezeli az Érintettek személyes adatait.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Eseti bébiszitter igény esetén az adatok azonnal, míg rendszer bébiszitter igénylés esetén a regisztráció törlésével kerülnek törlésre az adatok.  Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, ebben az esetben az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges; hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni

 

Hírlevél, DM tevékenység

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein (pl. elektronikus levélcím, vagy telefonszám) megkeresse és szükséges személyes adatait kezelje. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az contact@nonstopnanny.hu -mail címre küldött levéllel. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, szolgáltatásokról, akciókról, új funkciókról stb. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése: A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben – a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjére vonatkozó – adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át

 

Személyes adatok továbbítása

A személyes adatok továbbítására az alábbiakban meghatározott felekkel kerülhet sor

Informatikai és rendszeradminisztrációs szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók (tárhelyszolgáltató):
………..

Szakmai tanácsadók, beleértve az ügyvédeket, könyvelők: …………….
Minden harmadik féltől, akinek továbbítjuk az adatokat, megköveteljük a személyes adatok biztonságát és azok jogszabályoknak megfelelően való kezelését. Az ilyen harmadik félnek csak meghatározott célokra és utasításainknak megfelelően engedélyezzük a személyes adatok kezelését.

 

Adatbiztonság

Biztonsági intézkedéseket vezettünk be annak megakadályozására, hogy a személyes adatok véletlenül elvesszenek, mások felhasználják, megváltoztassák, nyilvánosságra hozzák vagy engedély nélkül hozzáférjenek. Az Ön személyes adataihoz való hozzáférést csak azoknak az alkalmazottaknak és partnereknek engedélyezzük, akiknek üzleti tevékenységük van, ismerniük kell ezeket az adatokat. Az Ön személyes adatait csak az utasításainknak megfelelően dolgozzák fel, és azokat bizalmasan kezelik.

Rendelkezünk eljárásokkal a személyes adatok feltételezett megsértésének kezelésére, és értesítjük Önt és az alkalmazandó szabályozó hatóságokat a jogsértésről, ha jogilag kötelesek vagyunk.

 

Adattárolás

A személyes adatok tárolására csak addig kerül sor, amíg az szükséges az általunk gyűjtött célok eléréséhez, beleértve a jogi, számviteli vagy jelentéstételi követelmények teljesítését is.

Amikor eldöntjük, hogy mi a megfelelő idő az adatok megőrzésére, megvizsgáljuk azok mennyiségét, jellegét és érzékenységét, a jogosulatlan felhasználásból vagy nyilvánosságra hozatalból eredő károk lehetséges kockázatát, az adatkezelés céljait, ha ezek más eszközökkel és jogi követelményekkel is megvalósíthatók.

Adózási szempontból a törvény előírja számunkra, hogy az ügyfeleinkre vonatkozó alapvető információkat (beleértve a kapcsolattartási, személyazonossági, pénzügyi és tranzakciós adatokat) nyolc évig őrizzük meg, miután megszűntek ügyfelekké válni.

Bizonyos körülmények között anonimizálhatjuk az Ön személyes adatait kutatási vagy statisztikai célokra, ebben az esetben ezeket az információkat határozatlan ideig felhasználhatjuk az Ön további értesítése nélkül.

 

Érintetti jogok

Az adatvédelmi törvény értelmében Önnek joga van a személyes adataihoz, amelyek magukban foglalják a hozzáférés, helyesbítés, törlés, korlátozás, az adatkezelés elleni tiltakozást, az adatok hordozhatóságát és (ahol az adatkezelés jogszerű alapja a hozzájárulás) a hozzájárulás visszavonását.

Ha a fent meghatározott jogok bármelyikét gyakorolni kívánja, kérjük, írjon nekünk e-mailt …………….

Nem kell díjat fizetnie a személyes adataihoz való hozzáférésért (vagy az egyéb jogok gyakorlásáért). Azonban ésszerű díjat számíthatunk fel, ha kérése egyértelműen megalapozatlan, ismétlődő vagy túlzott, vagy ilyen körülmények között megtagadja kérésének teljesítését. Ilyen esetekben az adminisztrációs díj kérésenként …… forint.

Előfordulhat, hogy konkrét információkat kell kérnünk az Érintettől, hogy megerősíthessük személyazonosságát, és biztosítsuk a személyes adataihoz való hozzáféréshez (vagy bármely más jogának gyakorlásához) való jogát. Ez egy biztonsági intézkedés annak érdekében, hogy jogtalanuk senki se férhessen hozzá a személyes

Igyekszünk minden jogos kérésre egy hónapon belül válaszolni. Esetenként egy hónapnál hosszabb ideig is eltarthat, ha kérése különösen összetett, vagy több kérést is benyújtott. Ebben az esetben értesítjük az Érintettet.

 

A fenti jogokkal az alábbi elérhetőségeken élhet:

Cím

E-mail cím

A   Amennyiben az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, vagy az Adatkezelő a hivatkozott határidőt elmulasztja, jogosult – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulni. Az ügyben az Adatkezelő székhelye szerint, vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes bíróságnál nyújtható be a kereset. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.

Információs önrendelkezési jogának megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

http://www.naih.hu e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Harmadik féltől származó linkek

Ez a weboldal tartalmazhat harmadik fél webhelyeire, beépülő moduljaira és alkalmazásaira mutató linkeket. Ha ezekre a linkekre kattint, vagy engedélyezi ezeket a kapcsolatokat, harmadik fél adatokat gyűjthet vagy oszthat meg Önről. Nem ellenőrizzük ezeket a webhelyeket, és nem vagyunk felelősek az adatvédelmi nyilatkozatukért. Amikor elhagyja weboldalunkat, javasoljuk, hogy olvassa el minden meglátogatott webhely adatvédelmi nyilatkozatát.

 

Cookie-k

Beállíthatja böngészőjét úgy, hogy elutasítsa az összes vagy egyes böngésző cookie-kat, vagy figyelmeztesse Önt, ha a webhelyek cookie-kat állítanak be vagy férnek hozzá. Ha letiltja vagy elutasítja a cookie-kat, kérjük, vegye figyelembe, hogy a weboldal egyes részei elérhetetlenné válhatnak, vagy nem működnek majd megfelelően. Az általunk használt cookie-kkal kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el cookie-szabályzatunkat, amelyre a …………………. honlapján hivatkozhat.

Szolgáltató
Süti neve
www.google.com/analytics
__utmt
__utma
__utmb
__utmc
__utmz
_ga
_dc_gtm_UA 

Cookie-k (sütik) kezelése „Cookie-k” használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett. Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig tart. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van. A weboldal látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri a Szolgáltató. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/ A weboldal a Google Ads remarketing követő kódjait használja. A remarketing egy olyan funkció, amelynek segítségével a weboldal azoknak a felhasználóknak, akik korábban már felkeresték webhelyet, releváns hirdetéseket jelenítsen meg, miközben a Google Display Hálózat egyéb webhelyeit böngészik. A remarketing kód cookie-kat használ a látogatók megjelöléséhez. A webáruházat felkereső felhasználók letilthatják ezeket a cookie-kat, és egyéb, a Google adatkezelésével kapcsolatos információt is olvashatnak az alábbi címeken: http://www.google.hu/policies/technologies/ads/ és https://support.google.com/analytics/answer/2700409. 

Közösségi oldalak

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook közösségi oldalon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook közösségi oldalon, és „lájkolta” a weboldalt. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, szolgáltatásainak, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon

Introduction

This privacy notice provides you with details of how we collect and process your personal data through your use of our site www.nonstopnanny.hu

By providing us with your data, you warrant to us that you are over 16 years of age.

 

Definitions

1. personal data’ means any information relating to an identified or identifiable natural person (‘datasubject’); an identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, an online identifier or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person; (2) ‘processing’ means any operation or set of operations which is performed on personal data or on sets of personal data, whether or not by automated means, such as collection, recording, organisation, structuring, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination or otherwise making available, alignment or combination, restriction, erasure or destruction; (3) ‘restriction of processing’ means the marking of stored personal data with the aim of limiting their processing in the future;

(4) ‘profiling’ means any form of automatedprocessing of personaldataconsisting of theuse of personaldatatoevaluatecertainpersonalaspectsrelatingto a naturalperson, in particulartoanalyseorpredictaspectsconcerningthatnaturalperson’s performance atwork, economicsituation, health, personalpreferences, interests, reliability, behaviour, locationormovements; (5) ‘pseudonymisation’ meanstheprocessing of personaldata in such a mannerthatthepersonaldatacan no longer be attributedto a specificdatasubjectwithouttheuse of additional information, provided that such additional information is kept separately and is subject to technical and organisational measures to ensure that the personal data are not attributed to an identified or identifiable natural person;

(6) ‘filing system’ means any structured set of personal data which are accessible according to specific criteria, whether centralised, decentralised or dispersed on a functional or geographical basis;

(7) ‘controller’ means the natural or legal person, public authority, agency or other body which, alone or jointly with others, determines the purposes and means of the processing of personal data; where the purposes and means of such processing are determined by Union or Member State law, the controller or the specific criteria for its nomination may be provided for by Union or Member State law;

(8) ‘processor’ means a natural or legal person, public authority, agency or other body which processes personal data on behalf of the controller;

(9) ‘recipient’ means a natural or legal person, public authority, agency or another body, to which the personal data are  disclosed, whether a third party or not. However, public authorities which may receive personal data in the framework of a particular inquiry in accordance with Union or Member State law shall not be regarded as recipients; the processing of those data by those public authorities shall be in compliance with the applicable data protection rules according to the purposes of the processing;

(10) ‘third party’ means a natural or legal person, public authority, agency or body other than the data subject, controller, processor and persons who, under the direct  authority of the controller or processor, are authorised to process personal data;

 (11) ‘consent’ of the data subjec tmeans any freely given, specific, informed and unambiguous indication of the data  subject’s wishes by which he or she, by a statement or by a clear affirmative action, signifies agreement to the processing of personal data relating to him or her;

(12) ‘personal data breach’ means a breach of security leading to the accidental or unlawful destruction, oss, alteration, unauthorised disclosure of, or access to, personal data transmitted, stored or otherwise processed;

 

 

 

 

 

Collection of personalinformation

Wemaycollectdataaboutyoubyyouprovidingthedatadirectlytous (forexamplerequestforbabysittingviahompageor e-mail). Wemayautomaticallycollectcertaindatafromyouasyouuseour website byusingcookies and Google analytics. Pleaseseeourcookie policy for more detailsaboutthis.

 

Lawfulness of processing data

Processing shall be lawful only if and to the extent that at least one of the following applies: the data subject has given consent to the processing of his or her personal data for on eor more specific  purposes. Datsubjectgivehis/herconsenttoprocessingthefollowingdatawithfillingtheRequest:

Name

E-mail address

Phone number

Address

 

Stakeholders: All stakeholders registered on the website.

Purpose of data collection: Service provider makes full use of the website, information about the need for a babysitter through the Form, the invoicing of fees for the service and the enforcement of related claims, and handles the personal data of the Data Subject for the purpose of providing a newsletter.

Duration of data management, deadline for deleting data: in case of casual babysitting request the data will be deleted immediately, in case of regular babysitting request the data will be deleted with the deletion of the registration. Except for accounting documents, since it in this case processing is necessary for compliance with a legal obligation to which the controller is subject according to Accounting Act of 2000. C. 169. § (2) pursuant to paragraph this data must be kept for 8 years  . An accounting document directly and indirectly supporting the accounting records including general ledger accounts, analytical and detailed records as well), must be kept in a legible form for at least 8 years, in a retrievable manner by reference to the accounting records.

 

Newsletter, DM activity

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § The User consents in advance and expressly to search for and handle the necessary personal data with the Service Provider’s advertising offers and other items at the contact details provided during registration (e-mail address or telephone number). Service provider does not send unsolicited advertising messages, and User may unsubscribe from sending offers free of charge without restriction or justification. In this case, the Service Provider will delete all personal data – necessary for sending advertising messages – from its register and will not contact the User with its further advertising offers. Users can unsubscribe from advertisements by sending a letter to ………………The fact of data management, the scope of data processed: name, e-mail address, telephone number. Stakeholders: all stakeholders who subscribe to the newsletter. The purpose of data management: to send electronic messages (e-mail, sms, push message) containing advertising to the data subject, to provide information about current information, products, services, promotions, new features, etc. Duration of data management, deadline for deleting data: the data processing lasts until the withdrawal of the consent statement, ie until the unsubscription. Identity of potential data controllers entitled to access the data: Personal data may be processed by the data controller’s staff in accordance with the above principles. Description of data subjects’ rights in relation to data processing: The person concerned can unsubscribe from the newsletter at any time, free of charge. Legal basis for data management: the voluntary contribution of the person concerned Infotv. 5. § (1) paragraphe and the gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) paragraph: he advertiser, the advertising service provider and the publisher of the advertisement shall keep records of the personal data of the persons who have made a statement to them, to the extent specified in the consent. The data contained in this register relating to the recipient of the advertisement may be processed only in accordance with the statement of consent until it is withdrawn and may be disclosed to third parties only with the prior consent of the person concerned.

 

Disclosures of your personal data

We may have to share your personal data with the parties set out below

Service providers who provide IT and system administration services.
Professional advisers including lawyers, bankers, auditors and insurers
Werequireallthirdpartiestowhomwetransferyourdatatorespectthesecurity of your personal data and to treat it in accordance with the law. Weonlyallowsuchthirdpartiestoprocessyourpersonaldataforspecifiedpurposesand in accordance with our instructions.

 

 

 

Data security

We have put in placesecuritymeasurestopreventyourpersonaldatafrombeingaccidentallylost, used, altered, disclosed, or accessed without authorisation. We also allow access to your personal data only to those employees and partners who have a business need to know such data. They will only process your personal data on our instructions and they must keep it confidential.

 

We have procedures in place to deal with any suspected personal data breach and will not if you and any applicable regulator of a breach if we are legally required to.

 

 

Data retention

We will only retain your personal data for as long as necessary to fulfil the purposes we collected it for, including for the purposes of satisfying any legal, accounting, or reporting requirements.

When deciding what the correct time is to keep the data for we look at its amount, nature and sensitivity, potential risk of harm from unauthorized use or disclosure, the processing purposes, if the can be achieved by other means and legal requirements.

For tax purposes, the law requires us to keep basic information about our customers (including Contact, Identity, Financial and Transaction Data) for eight years after they stop being customers.

In some circumstances, we may anymise your personal data for research or statistical purposes in which case we may use this information indefinitely without further notice to you.

 

Your Legal Rights

Under data protection laws you have rights in relation to your personal data that include the right to request access, correction, erasure, restriction, transfer, to object to processing, to portability of data and (where the lawful ground of processing is consent) to with draw consent.

If you wish to exercise any of the rights set out above, please email usat………………

 

You will not have to pay a fee to access you rpersonal data (or to exercise any of the other rights). However, we may charge a reasonable fee if your request is clearly unfounded, repetitive or excessive or refuse to comply with your request in the circumstances. In such instances, the administration fee is ….. HUF per request.

We may need to request specific information from you to help us confirm your identity and ensure your right to access your personal data (or to exercise any of your other rights). This is a security measure to ensure that personal data is not disclosed to any person who has no right to receive it.

.

We try to respond to all legitimate requests within one month. Occasionally it may take us longer than a month if your request is particularly complex or you have made several requests. In this case, we will not if you.

 

You can exercise your rights on the following contacts:

Address

e-mail

 

If you do not agree with the decision of the Data Controller concerned, or the Data Controller fails to meet the specified deadline, you have the right to go to court within 30 days of being notified. The action may be brought in the court having jurisdiction over the controller’s registered office or the place of residence of the data subject. The court is acting out of turn in the case. The Data Controller is obliged to prove that the data processing complies with the provisions of the law. In case of violation of the right to information self-determination, you can file a complaint or complaint with: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

Adress: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telephone number: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

 

Third-partylinks

This website may include links to third-party websites, plug-ins and applications. Clickingonthoselinksorenablingthoseconnectionsmayallowthirdpartiestocollectorsharedataaboutyou. We do not control these third-party websites and are not responsible for their privacy statements. When you leave our website, we encourage you to read the privacynotice of every website you visit.

 

 

Cookies

 

You can set your browser to refuse all or some browser cookies or to alert you when websites set or access cookies. If you disable or refuse cookies, please note that some parts of this website may become in accessible or not function properly. For more information about the cookies weu se, please see our cookie policy which you can link to from the………………. homepage.

 

Szolgáltató
Süti neve
www.google.com/analytics
__utmt
__utma
__utmb
__utmc
__utmz
_ga
_dc_gtm_UA 

 

 

Handling of cookies (cookies) The use of “cookies” does not require prior consent from those involved. The fact of data management, the scope of the processed data: unique identification number, dates, times The range of data subjects: unique identification number, dates, times. Stakeholders: everyone who visits the website is affected. The purpose of data management: identify users and track visitors. Duration of data management, deadline for deleting data: The duration of data management in the case of session cookies lasts until the end of the visit to the websites. Identity of potential data controllers entitled to access the data: The use of cookies does not process personal data by the data controller. Description of data subjects’ rights in relation to data processing: The data subject has the option to delete cookies in the Tools / Settings menu of the browser, usually under the settings in the Privacy menu.

 

Legal basis for data management: The consent of the data subject shall not be required if the sole purpose of the use of cookies is the transmission of communications over an electronic communications network or the provision of an information society service specifically requested by the subscriber or user. The Service Provider measures the website traffic data using the Google Analytics service. Data is transmitted during the use of the service. The data transmitted are not suitable for identifying the data subject. For more information about Google’s privacy practices, go to: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/ The website uses Google Ads remarketing tracking codes. Remarketing is a feature that allows your website to show relevant ads to users who have previously visited your site while browsing other sites in the Google Display Network. The remarketing code uses cookies to mark visitors. Users who visit the online store can disable these cookies and read other information about Google’s privacy practices at the following addresses:http://www.google.hu/policies/technologies/ads/ and https://support.google.com/analytics/answer/2700409. If a user disables remarketingcookies.

 

Social sites

 

 

The fact of data collection, the range of data processed: The name registered on the Facebook community page and the user’s public profile picture. Stakeholders: Everyone involved who registered on the Facebook social site and “liked” the website. Purpose of data collection: On social networking sites, the sharing or “liking” of certain content elements, products, services, promotions or the website itself is promoted. Duration of data management, deadline for deleting data, a description of the identity of the potential data controllers entitled to access the data and the rights of the data subjects in relation to data processing: The data subject can find out about the source of the data, their handling, as well as the method and legal basis of the transfer on the given community page. Data management is carried out on social networking sites, so the duration and method of data management, as well as the possibilities of deleting and modifying data are regulated by the given social networking site. Legal basis for data management: the data subject’s voluntary consent to the processing of his or her personal data on social media sites.

 

Open chat
💬 Need help?
Hello 👋
Can we help you?